Програми ППС

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Департамент Продължаващо образование и допълнителна квалификация"

ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПКС

Обучението по програми за професионално-педагогическа специализация е в съответствие с чл. 60 на Наредба № 15 на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 22.07.2019 г. Специализацията е форма на обучение за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти. Реализира се като едногодишно обучение по учебен план, осигуряващ актуализиране и надграждане на професионалните академични и педагогически компетенции.

Стандартните условия и документи за прием по всяка от програмите са описани ТУК.

Обучението стартира при сформиране на група от минимум 8 специализанти.

Обучението се провежда по учебен план с хорариум от 210 часа, които включват присъствено и неприсъствено обучение. За присъствено обучение са планирани 135 часа, а часовете за неприсъствено обучение са 75 часа.

Обучението в специализация е едногодишно в два семестъра. Учебният план съдържа учебни дисциплини, разпределени в два (модула) по семестри: Модул 1. „Базова академична компетентност” и Модул 2. „Професионално-методическа компетентност на учителя/ директора/ педагогическия специалист”.

Учебният план е неразделна част от договора между специализанта и Университета.

Формата на завършване на обучението е защита на дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

Документът за успешно завършено обучение е Свидетелство за професионално-педагогическа специализация (чл. 48, ал. 1, т. 2. на Наредба № 15), което възможност за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен (трета ПКС) и предполага кариерно развитие на педагогическите специалисти.

      №

ПРОГРАМИ

ПАРАМЕТРИ

СЪДЪРЖАТЕЛНИ РАМКИ

      1.

КОМПЕТЕНТНОСТНИЯТ ПОДХОД В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (5. – 10. КЛАС)

Ръководител на  програмата:

ДОЦ. Д-Р ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА

violetvt@gmail.com

Условия за кандидатстване: целевата група включва педагогически кадри с ръководни функции; учители, възпитатели и педагогически кадри с консултиращи/подкрепящи функции, притежаващи диплома за висше образование по специалности в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, придобили 4. ПКС. 

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Същност на компетентностния подход в контекста на мултикултурна и приобщаваща училищна среда;

Личностна и социална компетентност и придобиване на умения за учене;

Езикова и функционална грамотност;

Екологично и интеркултурно образование;

Гражданска компетентност и формиране на критично мислене;

Дигитална компетентност и дигитална креативност;

STEM подход за математическа компетентност.

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

      2.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Ръководители на  програмата:

ПРОФ. ДН МАРИАНА ГЪРМИДОЛОВА

m.gurmidolova@ts.uni-vt.bg

ПРОФ. Д-Р ПЕНКА КЪНЕВА

p.kuneva@gmail.com

Условия за кандидатстване: детски и начални учители, които преподават чужд език

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Европейска езикова политика и ранно чуждоезиково обучение; 

Актуални аспекти на ранното чуждоезиково обучение ;

Функционално-прагматични аспекти на комуникацията в ранното чуждоезиково обучение;

Интеркултурен подход в ранното чуждоезиково обучение;

Съвременни образователни технологии за ранното чуждоезиково обучение;

Учебни комплекси по чужд език за деца;

Игрите в ранното чуждоезиково обучение;

Фолклор за деца на чужд език.

      3.

ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК (5. – 12. клас)

Ръководители на програмата: 

ДОЦ. ДН ЯНКА КОЕВА

janka_koeva@abv.bg

ДОЦ. Д-Р ВЕСКА ДИМИТРОВА

vkirilova@yahoo.com

Условия за кандидатстване: учители по чужд език в прогимназиален и гимназиален етап (5. – 12. клас). Тъй като езикът е универсално средство за общуване, възможно е в специализацията да се включат и други специалисти (с контролни, организационни и методически функции, притежават професионална квалификация „учител“ и към момента на кандидатстването съответстват на изискванията на чл. 55 (2) от Наредба №15 на МОН), които  проявяват интерес към подходите, похватите и средствата за иновативни подходи и практики в обучението по чужд език.

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Психология на езикоусвояването в електронна среда;

Преподаване и учене с невродидактика;

Интердисциплинарност и междукултурно общуване на чужди езици;

Електронни ресурси и чуждоезиково обучение;

Общо за семестъра;

Актуални аспекти в обучението по чужд език;

Функционално-прагматични и социокултурни аспекти в преподаването на чужд език;

Иновативно обучение по чужд език;

Интерактивни методи за развитие на устната реч (на български език);

       4.

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Ръководител на програмата:

ДОЦ. Д-Р ЛИДИЯ КОЛЕВА

l.koleva@ts.uni-vt.bg

Условия за кандидатстване: директори, зам. директори на образователни институции (директор/ зам. директор на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие), експерти в РУО и МОН, главни и старши учители.

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Управление на образованието;

Ефективност на образователната институция;

Управленски стилове;

Мениджмънт на класа;

Съвременни методи за работа в дигитална среда;

Консултиране в образователната институция;

Лидерски умения;

Професионализмът  на директора.

       5.

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Ръководител на програмата:

ДОЦ. Д-Р СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ

sv.stefanov@ts.uni-vt.bg

Условия за кандидатстване: учители, притежаващи диплома за висше образование по специалностите: Педагогика на обучението по физическо възпитание; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и английски език; Предучилищна педагогика и логопедия; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика; Начална училищна педагогика и английски език; Специална педагогика; Физическо възпитание и спорт; Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП; Педагогика; Начална училищна педагогика и специална педагогика; Начална училищна педагогика и чужд език, придобили V и ІV професионално-квалификационна степени.

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Теория и методика на физическото възпитание;

Научно-изследователска работа в спорта;

Адаптирано физическо възпитание;

Кинезитерапия;

Детско-юношески спорт;

Иновации във волейбола;

Адаптирана физическа активност;

Спортна анимация.

       6.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Ръководител на програмата

ПРОФ. Д-Р СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА-ЛАЗАРОВА

s.lazarova@live.uni-vt.bg

Условия за кандидатстване: начални учители

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Педагогика на 21-ви век;

Интерактивни методи за активно учене;

Педагогически аспекти на Web 2.0 технологиите;

Електронните ресурси в обучението;

Образователен софтуер за деца (Kodu);

Работа с дигитални дидактически средства;

Работа с интерактивна бяла дъска;

Програмиране за деца (Scratch).

       7.

ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Ръководител  на програмата

ПРОФ. Д-Р СТЕЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА

stellamalcheva@yahoo.co.uk

Условия за кандидатстване: учители, преподаващи География и икономика в профилираната подготовка, педагогически кадри с консултиращи/подкрепящи функции

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие ;

Геополитическа и обществена култура;

Съвременно икономическо развитие;

Географска и икономическа информация;

Актуални аспекти на теорията и методиката на обучението;

Европа, Азия и България;

България и регионална политика;

Дейности за придобиване на ключови компетентности.

       8.

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО И ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Ръководител  на програмата:

ПРОФ. ДН СТЕЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА

stellamalcheva@yahoo.co.uk

Условия за кандидатстване: учители, преподаващи География и икономика, Човекът и обществото и Човекът и природата в начален, прогимназиален и гимназиален етап,  възпитатели.

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

География на природата;

География на обществото и стопанството ;

Методология на научно изследване; 

ГИС в образованието;

Актуални аспекти на теорията и методиката на обучението;

География на Европа, Балканите и България;

Интердисциплинарен подход към формирането на ключови компетентности;

Електронните образователни ресурси при изучаването на природата и обществото.

       9.

ПСИХОЛОГИЧЕСКО И ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ 

Ръководител  на програмата:

ПРОФ. Д-Р ВЕЛИСЛАВА ЧАВДАРОВА

v_chavdarova@mail.bg

Условия за кандидатстване: педагогически кадри с консултиращи/подкрепящи функции (педагогически съветници, училищни психолози и ресурсни учители)

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Подходи за психологическо консултиране в училище;

Технологии на педагогическо взаимодействие;

Мотивационни подходи и модели на обучение;

Социалнопсихологически тренинг;

Психологическа подкрепа на деца в риск;

Управление на конфликти в училищна среда;

Технологии на сътрудничество;

Подходи за работа с деца със СОП;

Психологическа диагностика;

Модели за фасилитация на учителския труд.

      10.

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. СЪВРЕМЕННО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ (5. – 12. клас)

Ръководител  на програмата:

ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА НИКОЛОВА

mnikolova_vt@abv.bg

Условия за кандидатстване: учители по информационни технологии, информатика и свързаните с тях компютърни дисциплини, преподаващи в 5. – 12. клас на българското училище

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Съвременни компютърни технологии и приложения;

Графични системи и мултимедийни приложения;

Тенденции в развитието на езиците по програмиране;

Интернет технологии ;

Съвременни тенденции в училищния курс по информационни технологии;

Съвременни тенденции в училищния курс по информатика;

Електронно обучение (иновации и тенденции);

Съвременни дидактически подходи и иновативни методи в обучението по информационни технологии и информатика в училище ;

Технология на научно изследване по методика на обучението по информатика и информационни технологии (5. – 12. клас).

      11.

ПЕДАГОГИКА НА НАСЛЕДСТВОТО

Ръководител  на програмата:

ДОЦ. Д-Р ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА (СТОЙЧЕВА)

violetvt@gmail.com

Условия за кандидатстване: педагогически кадри с ръководни функции и учители, притежаващи диплома за висше образование по специалности в професионално направление  1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по …, придобили IV ПКС.

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Педагогика на наследството – теоретични аспекти;          

Преподаване на природното наследство като топография на паметта;

Институции на паметта;

Монументалното изкуство в България (1944 – 1989 г.);

Дидактически аспекти на културно-историческото наследство в съвременното образование;

Възприемане на художествени творби в музеи и галерии;

Музейна комуникация;

Аспекти на проектната дейност в областта на наследството.

      12.

РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Ръководител  на програмата:

ПРОФ. ДН МАРИАНА МИНЧЕВА ГЪРМИДОЛОВА

mariana.moynova@gmail.com

Условия за кандидатстване: детски и начални учители, учители в прогимназиален етап, преподаващи предмети, които имат отношение към темата на специализацията, възпитатели, ресурсни учители, педагогически съветници

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Педагогическата анимация в обучението по изобразително изкуство;

Творчеството в обучението по изобразително изкуство;

Психология на творчеството;

Ключови компетенции и мотивационно обучение;

Графични техники в обучението по изобразително изкуство;

Развитие на художественото образование през ХIХ -XXI век;

Овладяване на графичния компонент на писането;

Живописни техники в обучението по изобразително изкуство.

      13.

ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ – ХРИСТИЯНСТВО-ПРАВОСЛАВИЕ В НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

Ръководител  на програмата:

ПРОФ. Д-Р МАГДАЛЕНА МАРИНОВА ЛЕГКОСТУП

m.legkostup@ts.uni-vt.bg

Условия за кандидатстване: учители и възпитатели, педагогически кадри с ръководни функции, педагогически кадри с консултиращи/подкрепящи функции

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Стратегии и технологии в обучението;

Технологични аспекти на обучението по религия – християнство-православие;

Дидактико-теологични аспекти на учебника по религия – християнство-православие;

Технология на педагогическата игра по религия;

Самостоятелната работа на учениците в обучението по религия;

Теоретико-приложни аспекти на изобразителното изкуство в обучението по религия;

Художествено-творческа дейност и празничен църковен календар в обучението по религия;

Технология на научното изследване (дипломен проект)

      14.

ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД ПРИ РАБОТА С ТЕКСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ЕСТЕТИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ

Ръководител на програмата:

ПРОФ. Д-Р ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА

danni_vt@abv.bg

Условия за кандидатстване: целевата група включва детски и начални учители, възпитатели и педагогически съветници, притежаващи диплома за висше образование по специалности в професионално направление 1.2. Педагогика и 1.3. Педагогика на обучението по …, придобили 4. ПКС. 

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Текст, жанр, музика и слово;

Видове и жанрове в изобразителното изкуство;

Фолклорен и литературен текст. Жанрове;

Театрални жанрове и форми ;

Психология на творчеството;

Формиране на интегрални умения за изразяване чрез творчество;

Интегрален подход и интерактивни методи и техники при работа с текст;

Синтез на изкуствата чрез приложение на дидактически технологии за драматизиране и театрализиране на текст.

      15.

РАБОТА С РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ В ОБУЧЕНИЕТО (5. – 12. КЛАС)

Ръководител на програмата:

ДОЦ. Д-Р ДИМКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА – ИВАНОВА

dimitrovadimka@abv.bg

Условия за кандидатстване: учители в прогимназиален и гимназиален етап на обучение

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Модели на комуникацията и процесът на рецепция на текст;

Устни свидетелства и многоперспективност в историята;

Стратегии за работа с художествен текст;

Архивна евристика;

Интерактивни методи при работа с различни източници на информация;

Визуално базирана интерактивност в обучението;

Същност и дидактика на илюстрацията в обучението;

Създаване на текстове от различни речеви жанрове.

      16.

ТЕКСТЪТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Ръководител на програмата:

ДОЦ. Д-Р ДИМКА НИКОЛОВА – ИВАНОВА

dimitrovadimka@abv.bg

Условия за кандидатстване: учители по български език и литература (5. – 12. клас)

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Коментар и коментирано четене;

Жанрът в анализа на литературната творба;

Комуникативният подход в обучението по български език;

Стратегии на четенето;

Ученическият писмен текст;

Диалогът между киното и литературата в обучението по литература;

Работа с текст в дигитална среда;

Формиране на комуникативни умения в обучението по български език.

      17.

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Ръководител на програмата:

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА

krasipetrova@abv.bg

Условия за кандидатстванедетски учители, възпитатели, директори на детски градини, със специалност ПНУП, ПУП, ПУПЧЕ, ПУП Логопедия.

Форма на обучение: частично присъствена

Продължителност: 12 месеца

Хорариум: 210 часа

Социално-емоционална компетентност на децата;

STEAM технологии по математика;

Модел на физическо възпитание;

Игрови технологии в общуването;

Дигиталният свят на децата;

Съвременни изобразителни техники;

Поведенчески и социални компетентности на децата;

Алтернативни форми за работа с родителите.

СПОДЕЛИ В